Skip to content

Allmänna villkor för

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller när Whenever AB, org. nr 559071-3524, med adress Brahegatan 17, 11437 Stockholm eller annat bolag inom samma koncern tillhandahåller privatpersoner (”Användare”) en eller flera digitala tjänster med en digital pärm/fack för att bl.a. lagra, hantera, överföra och elektroniska meddelanden och texter(”Tjänsten”) inklusive eventuella andra funktioner och tjänster som Whenever från tid till annan kan komma att erbjuda (”Tilläggstjänster”). När begreppet Tjänsten används i dessa allmänna villkor avses även Tilläggstjänster, såvida inte annat följer av den aktuella bestämmelsen eller det sammanhang där begreppet förekommer.

Användare beställer Tjänsten genom att ansöka om registrering av ett konto hos Whenever via något av de registreringsalternativ som Whenever från tid till annan erbjuder. Alla privatpersoner som har ett svenskt personnummer kan ansöka om registrering av ett konto hos Whenever. För att en Användares ansökan om registrering av konto ska kunna godkännas av Whenever krävs det att användaren innehar ett BankID.

Avtal om Tjänsten ska anses ha ingåtts mellan Användare och Whenever när registreringen fullbordats och kontot godkänts samt när användaren har kryssat i boxen ” Godkänn användarvillkor”. Användare förbinder sig att följa dessa allmänna villkor och eventuella andra ordningsregler och instruktioner som Whenever från tid till annan publicerar via Tjänsten

2. Tjänsten

Åtkomst till Tjänsten sker genom något av de åtkomstalternativ som Whenever från tid till annan informerar om via Tjänsten. Användare är medvetna om och samtycker till att Tjänsten även kan användas tillsammans med och nås via externa tjänster som erbjuds av bolag som Whenever samarbetar med. Whenever ansvarar inte för tillhandahållandet av sådana externa tjänster eller för innehållet eller resultatet av sådana externa tjänster.

Tjänsten innebär att Whenever, efter godkänd registrering av en Användares konto, bl.a. förvara användarens data, avtal och uppladdade dokument till den dagen då användaren själv väljer att avsluta kontot eller att användaren dör och information vidarebefordras till valda kontaktpersoner. En mer detaljerad beskrivning av Tjänsten och dess funktioner finns tillgänglig via Tjänsten. Behörighet till Användarens data ges bara till den som kan identifiera sig via BankID som den rättmätige användare eller när information från Skatteverket (via SPAR) når Whenever att användaren har avlidit, då kommer lagrad data att bli tillgänglig för av Användaren på förhand angivna kontaktpersoner (Kontaktpersonerna). Whenever kan komma att skicka e-post till dig gällande tjänsten, information om ändringar i tjänsten samt information om nya funktioner. Dessa e-postutskick betraktas som en del av tjänsten vilket innebär att du inte kan välja bort dem. Whenever är inte en juridisk tjänst och tar således inget juridiskt ansvar hur tjänsten används.

3. Betalning

Whenever äger rätt att belägga tjänsten med en avgift, användaren kommer bli informerad 30 dagar innan så sker via e-post och användaren har då rätt att avsluta sitt konto utan extra kostnad. Om inte betalning sker inom 30 dagar från avisering så kommer konto låsa sig tills den dagen avgift plus upplupen ränta betalas, Whenever äger dock rätten att radera kontot helt efter ett år (365 dagar) efter att aviseringen om ingen betalning gjorts. 

Whenever äger rätten att begränsa och reglera lagringsutrymme per användare och skapa olika nivåer lagringsutrymme.

4. Förmedling av Profilen

Profilen kommer bara att öppnas upp för Kontaktpersoner då Skatteverket har registrerat en person som avlidit. Whenever tar inget ansvar hur Kontaktpersoner hanterar uppgifterna samt tar inget ansvar för det juridiska i det dokument som användaren har skapat. All data kommer finnas tillgänglig i ett år (365 dagar) efter från det datum då Whenever har blivit informerad om dennes död.

5. Lagring

Elektroniska dokument, lagras under den tid Användare har ett godkänt konto registrerat hos Whenever.

Vid avstängning eller avslutande av Tjänsten för en Användare enligt punkt 13 raderas Användarens samtliga elektroniska dokument, som lagrats inom ramen för Tjänsten efter 45 dagar.

6. Tilläggstjänster

Whenever har rätt att när som helst introducera och erbjuda Tilläggstjänster. Tilläggstjänster avser tjänster vars nyttjande är frivillig för Användare och vars syfte är annat än förmedling, tillhandahållande och lagring. Användare får automatiskt tillgång till sådana Tilläggstjänster som tillhandahålls utan kostnad för Användaren och som inte kräver Användarens samtycke. Whenever informerar Användaren via Tjänsten när sådana Tilläggstjänster introduceras. Tilläggstjänster som erbjuds mot en avgift eller som kräver Användarens samtycke informerar Whenever Användaren om via Tjänsten. Användaren väljer själva om sådana Tilläggstjänster ska läggas till eller inte.

Observera att särskilda villkor kan gälla för tillhandahållandet av vissa Tilläggstjänster. För att få tillgång till sådana Tilläggstjänster måste Användare acceptera de särskilda villkoren. De särskilda villkoren och eventuella övriga skriftliga överenskommelser rörande Tjänsten och Tilläggstjänsterna mellan Whenever och en Användare bildar tillsammans med dessa allmänna villkor ”Avtalet”.

7. Ändring i Tjänsten

Whenever har rätt att när som helst göra ändringar i Tjänsten. Sådana ändringar kan t.ex. avse förändringar av den tekniska lösningen för Tjänsten och/eller Tjänstens design och utformning och kan medföra att vissa funktioner upphör, ändras eller tillkommer och/eller att de tekniska förutsättningarna för åtkomst av Tjänsten ändras samt att tjänsten kan kommas att avgiftsbeläggas. Om sådana ändringar inte godkänns av en Användare har Användaren alltid rätt att säga upp Avtalet enligt punkt 13 nedan.

8. Tillgänglighet

Tjänsten är normalt tillgänglig 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Whenever garanterar dock inte och ansvarar heller inte för att Tjänsten är fri från eventuella fel, förseningar eller avbrott. Whenever förbehåller sig rätten att när som helst tillfälligt avbryta tillhandahållandet av Tjänsten för serviceändamål, t.ex. buggrättningar, underhåll och uppgraderingar.

9. Användarens ansvar

Användare ansvarar för att dessa har för Tjänsten nödvändiga anslutningar och utrustning, bl.a. en fungerande Internetanslutning och digitala enheter och webbläsare som möjliggör åtkomst till Tjänsten.

Användare ansvarar för riktigheten i den information som lämnas i samband med registrering och användande av Tjänsten och eventuella tilläggstjänster. Användare ansvarar för att fortlöpande uppdatera sina kontaktuppgifter så att dessa vid var tid är korrekta. Whenever ansvar inte för eventuella skador som uppkommer på grund av att Användare lämnat felaktig information. Användare ansvarar för att personlig och användarspecifik information såsom användaridentitet och lösenord eller andra handlingar, certifikat eller enheter som kan nyttjas för åtkomst till Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig. Om en Användare misstänker att sådan information kommit till någon obehörigs kännedom eller på annat sätt missbrukas, är Användaren skyldig att omedelbart vidta åtgärd för att begränsa åtkomst till Tjänsten.

10. Användning och missbruk av Tjänsten

Användare ansvarar för aktiviteter som vidtas av Användaren och andra personer som Användaren ger möjlighet att använda Tjänsten. Användare ansvarar således bl.a. för eventuell överföring av information och elektroniska dokument, som vidtas av Användaren inom ramen för Tjänsten.

Användare är skyldiga att, utöver dessa allmänna villkor och eventuella ordningsregler och instruktioner som Whenever från tid till annan publicerar, iaktta gällande lagar, regler, myndighetsbeslut samt allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid användningen av Tjänsten. Användare får inte använda Tjänsten på sådant sätt att Whenever eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Användare får således t.ex. inte via Tjänsten hantera elektroniska dokument, som gör intrång i tredje parts rättigheter eller som kan uppfattas som stötande eller förargelseväckande såsom t.ex. framställningar med hatiskt, hotfullt eller pornografiskt innehåll eller som uppmanar till våldshandlingar eller hets mot folkgrupp. Användaren ska tillse att Användarens data är fri från virus, trojaner, maskar, eller annat skadlig programvara eller kod, att användares data är i överenskommet format, samt att användarens data på annat sätt inte kan skada eller inverka på leverantörens system eller Tjänsten.

Om Whenever misstänker att en Användare använder Tjänsten i strid med denna punkt 9 har Whenever rätt att utan föregående meddelande till Användaren radera och/eller förhindra att Användaren överför information och/eller elektroniska dokument, samt rätt att stänga av Tjänsten för Användaren och säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

11. Ansvar för Tjänsten

Whenevers ansvar för fel eller bristande uppfyllelse av servicenivåer omfattar inte fel eller brister som är förorsakade av nedan angivna orsaker, om annat inte framgår av Avtalet:

Omständigheter som Användaren ansvarar för enligt Avtalet,
Omständigheter utanför Whenevers ansvarsområden för Tjänsten,
Virus eller annat angrepp på säkerheten under förutsättning att Whenever vidtagit skyddsåtgärder på fackmannamässigt sätt

12. Behandling av personuppgifter

För att kunna uppfylla det här Avtalet med Dig som Användare och tillhandahålla Tjänsten till Dig behöver Whenever samla in och behandla vissa personuppgifter om Dig i enlighet med informationen om Whenevers behandling av personuppgifter som Du hittar här. Det är viktigt att Du läser informationen och säkerställer att Du är ok med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om Du inte vill att personuppgifterna ska behandlas på så sätt som beskrivs i informationen, eller vill att uppgifterna ska raderas, måste Du avregistrera sig från Tjänsten. En avregistrering innebär att Tjänsten inte längre kommer att vara tillgänglig för Dig enligt avsnitt 15 nedan. Du kan känna dig trygg med att Whenever alltid tar största möjliga hänsyn till din integritet och behandlar dina personuppgifter med stor försiktighet och omsorg.

13. Ansvarsbegränsning

Whenever är befriat från ersättningsskyldighet eller annat ansvar om skada eller underlåtenhet att handla beror på ett hinder utanför Whenevers kontroll som Whenever inte skäligen kunde förväntats ha räknat med och vars följder Whenever inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Detsamma gäller om underleverantör till Whenever drabbas av hinder som avses i punkt 11. Whenevers skadeståndsansvar är per kalenderår begränsat till ett sammanlagt belopp om 15 procent av årsavgiften för den berörda Tjänsten. För tilläggstjänster ska Whenevers ansvar vara begränsat per kalenderår till det sammanlagda beloppet för den Tilläggstjänsten. Whenever ansvara inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada. Inte heller omfattar Whenevers ansvar Användarens ersättningsskyldighet gentemot tredje man. Whenever ansvarar inte för förlust av data utom vad avser sådan förlust av data som orsakats av leverantörens försumlighet att utföra avtalade åtaganden om säkerhetskopiering. Ansvarsbegränsningen enligt denna punkt gäller inte om uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger. Part ska, för att inte förlora sin rätt till skadestånd, framställa krav på skadestånd till motpart senast inom sex månader från skadetillfället.

14. Förtid upphörande

Vardera parten har rätt att säga upp Avtalet till upphörande
Om motparten väsentligen bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet och inte inom 30 dagar efter skriftlig anmodan, ställd till motparten med hänvisning till denna punkt, vidtagit rättelse, eller
Om motparten har försatts i konkurs, inleder ackordsförhandlingen, är föremål för företagsrekonstruktion eller annars är på obestånd
Den uppsägande parten har rätt att säga upp Avtalet till i uppsägningen angiven tidpunkt, dock senast till upphörande tre månader från uppsägningen. Uppsägning ska ske skriftligen för att vara gällande.

15. Avstängning och Avslutande av Tjänsten

Whenever har rätt att stänga av Tjänsten för en Användare, helt eller delvis, och säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Användaren bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet.

En Användare har rätt att när som helst säga upp Avtalet genom att anmäla till Whenever att Användaren önskar avregistrera sitt konto. Efter uppsägningen kan Användaren under en begränsad tidsperiod fortsätta använda Tjänsten. Tjänsten avslutas för Användaren och Avtalet upphör när inom fyrtiofem (45) dagar från det att Whenever mottagit Användarens uppsägning.

Whenever har även rätt att avsluta Tjänsten för en Användare, helt eller delvis, och säga upp Avtalet genom skriftlig underrättelse till Användaren med minst tre (3) månaders uppsägningstid.

Whenever har även rätt att avsluta Tjänsten för en Användare, helt eller delvis, och säga upp Avtalet utan iakttagande av uppsägningstid om Användaren inte använt Tjänsten under en period om ett (1) år eller om påbörjad registrering av ett konto inte har fullföljts inom tre (3) månader.
Vid dödsfall förbehåller sig Whenever rätten att avsluta tjänsten och radera data i tjänsten för den avlidne efter 12 månader från dödsfallet.

Whenever förbehåller sig rätten att avsluta och radera data i tjänsten för konton som inte uppdaterats på 24 månader eller mer med följden att åtkomst till tjänsten för det konto spärras.

Vid Avtalets upphörande ska kopia av Användarens data och Användarens programvara, när så är tillämpligt, på Användarens begäran (som ska framställas senast inom 60 dagar från Avtalets upphörande), skyndsamt återlämnas till Användaren eller till den Användaren anvisar och de delar som finns elektroniskt ska, om Användaren så önskar och i skälig omfattning överlämnas i elektronisk skick enligt Användarens instruktioner. Efter utgången av en sådan sextiodagarsperiod och såvida inte annat krävs enligt lag, får Whenever utplåna eller på annat sätt göra Användarens data och Användarens programvara som finns hos Whenever, oåtkomlig för Användaren.

16. Sekretess

Whenever ska iaktta sekretess beträffande elektroniska dokument, som hanteras via Tjänsten och får inte bereda sig tillgång till innehåll eller lämna ut sådana dokument till obehöriga personer. Whenever förbehåller sig dock rätten att lämna ut information som Whenever är skyldigt att avslöja eller lämna ut på grund av myndighetsbeslut. Whenever tar inget ansvar hur Kontaktpersoner hantera materialet Användaren lämnar efter sig.

17. Immateriella Rättigheter

Samtliga rättigheter, innefattande men inte uteslutande alla immateriella rättigheter, till Tjänsten inklusive den tekniska lösningen och eventuellt innehåll däri som Whenever tillhandahåller tillkommer Whenever eller dess rättighetsinnehavare och är skyddat enligt lag.

18. Villkorsändringar

Whenever förbehåller sig rätten att när som helst ändra och/eller göra tillägg i dessa allmänna villkor och/eller de särskilda villkoren för Tilläggstjänster. Villkorsändringar ska meddelas Användare via Tjänsten senast en (1) månad innan ändringen träder i kraft. Whenever har dock alltid rätt att omedelbart vidta sådana ändringar och tillägg som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Om ändringar och tillägg inte godkänns av en Användare har Användaren alltid rätt att säga upp Avtalet enligt punkt 13 ovan.

19. Överlåtelse och Underleverantörer

Användare får inte överlåta detta Avtal, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal, utan föregående skriftligt medgivande från Whenever. Whenever har rätt att utan Användarens samtycke helt eller delvis överlåta detta Avtal, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal, till bolag som ingår i samma koncern som Whenever.

Whenever har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina åtaganden enligt Avtalet.

20. Meddelanden

Uppsägning och andra meddelanden ska ske genom bud, rekommenderat brev eller elektronisk meddelande till motpartens kontaktperson på av motparten angiven adress. Meddelandet ska anses mottaget då det elektroniska meddelandet kommit till mottagarens elektroniska adress.

21. Lagval och Tvistlösning

Avtalet regleras av svensk lag. Vid tvist som rör tolkning eller tillämpning av Avtalet ska Whenever och Användaren i första hand försöka komma överens. Om Whenever och Användaren inte kan enas kan tvisten prövas av allmän svensk domstol.