Skip to content

Allmänna villkor

Uppdaterad 2021-11

1. Allmänt

Vi är ”Whenever” och vi tillhandahåller en lösning för säker förvaring av alla privata uppgifter, viktiga handlingar, och önskemål för framtiden (”Tjänsten”). Tjänsten ger bättre överblick och kontroll på allt viktigt, och kan även användas för att ge sina anhöriga tillgång till allt innehåll, men först den dagen man inte själv längre finns i livet. På så sätt hamnar allt i rätta händer när det behövs och riskerar inte att försvinna, förfalskas eller komma bort. 

Detta innebär att det finns två kategorier av registrerade personer: ”Användare”, som är de som använder Tjänsten för att samla sina viktiga dokument; och ”Kontaktpersoner” som är de som anges av en anhörig Användare och som får tillgång till all information om Användaren går bort. Dessa allmänna villkor gäller för både Användare och Kontaktpersoner.

Avtal om Tjänsten ska anses ha ingåtts mellan Användare och Whenever när registreringen fullbordats och kontot godkänts samt när Användaren har kryssat i boxen ” Godkänn användarvillkor”. Användare erhåller då en rätt att använda Tjänsten och förbinder sig att följa dessa allmänna villkor och eventuella andra ordningsregler och instruktioner som finns tillgängliga i Tjänsten (”Villkoren”).

 

2. Tjänsten

Tjänsten erbjuds direkt till privatpersoner på vår hemsida och tillhandahålls av Whenever. 

Användaren beställer Tjänsten genom att ansöka om registrering av ett konto hos Whenever. Alla privatpersoner som har ett svenskt personnummer och BankID kan ansöka om registrering av ett konto. Åtkomst till Tjänsten sker via Whenevers hemsida.

Tjänsten innebär att Whenever, efter godkänd registrering av en Användares konto, bl.a. kan förvara Användarens data, avtal och uppladdade dokument (”Information”) till den dagen då Användaren själv väljer att avsluta kontot eller att Användaren avlider och Information görs tillgänglig i Tjänsten för Användarens på förhand utvalda och verifierade Kontaktpersoner. En mer detaljerad beskrivning av Tjänsten och dess funktioner finns tillgänglig i Tjänsten. 

Behörighet till Användarens Information ges bara till den som kan identifiera sig via BankID som rättmätig Användare eller – den dagen användaren inte längre finns i livet – veriferad Kontaktperson. 

Whenever kommer att skicka e-post till Användare och Kontaktpersoner gällande Tjänsten, information om ändringar i Tjänsten samt information om nya funktioner. Dessa utskick betraktas som en väsentlig del av Tjänsten vilket innebär att de inte kan väljas bort.

 

3. Betalning

Whenever erbjuder en kostnadsfri prova på-tjänst med vissa utvalda funktioner av Tjänsten. Den kostnadsfria prova på-tjänsten kan uppgraderas när som helst mot en årlig avgift. Pris och övriga betalningsvillkor för Tjänsten anges på whenever.se/avgift.

Vid utebliven betalning kommer Användarens konto att låsa sig trettio (30) dagar från det att avisering av betalning gjorts till Användaren och till dess betalning kommit Whenever tillhanda. Whenever äger även rätten att radera kontot helt efter 1 år (365 dagar) efter att avisering om ingen betalning gjorts.

Utebliven betalning godtas inte som uppsägning. Vid utebliven betalning förbehåller vi oss rätten att fakturera dig för eventuella betalningspåminnelser, inkassokostnader och dröjsmålsränta enligt lag.

 

4. Förmedling av Användarens Information till Kontaktperson

Användarens Information kommer bara att göras tillgänglig automatiskt för verifierade Kontaktpersoner, först när en person har registrerats som avliden i Skatteverkets personadressregister (SPAR), och som Whenever kan definiera som en Användare av Tjänsten. Vid begäran av Kontaktpersonerna kan Användarens Information även göras tillgänglig manuellt av Whenever till Kontaktperson innan registreringen har skett i SPAR efter uppvisat dödsfallsintyg. Vänligen notera att Whenever inte tar ansvar för äktheten av dödsfallsintyg, innehållet eller riktigheten i Informationen eller hur Användarens Information hanteras av Kontaktpersoner när sådan Information har blivit tillgänglig för dem. 

Informationen på Användarens konto kommer finnas tillgänglig hos Whenever för Kontaktpersoner i ett år (365 dagar) efter det datum då Whenever informerats om att Användaren är registrerad som avliden. Därefter raderas Användarens Information som lagrats inom ramen för Tjänsten.

 

5. Tilläggstjänster

Whenever har rätt att när som helst introducera och erbjuda Tilläggstjänster. 

Tilläggstjänster avser tjänster vars nyttjande är frivilligt för Användaren och vars syfte är annat än förmedling, tillhandahållande och lagring av Information. Användare får automatiskt tillgång till Tilläggstjänster som tillhandahålls utan extra kostnad för Användaren. Användaren informeras i Tjänsten när sådana Tilläggstjänster introduceras. 

Tilläggstjänster som erbjuds mot en avgift eller som kräver Användarens samtycke kommer att informeras om i Tjänsten. Användaren väljer sedan själv om denne vill använda en sådan Tilläggstjänst eller inte.

Observera att särskilda villkor kan gälla för tillhandahållandet av vissa Tilläggstjänster. För att få tillgång till sådana Tilläggstjänster måste Användaren acceptera de särskilda villkoren. De särskilda villkoren och rörande Tilläggstjänsterna utgör tillsammans med Villkoren det fullständiga avtalet mellan Whenever och en Användare (”Avtalet”).

 

6. Ändring i Tjänsten

Whenever har rätt att göra ändringar i Tjänsten. Sådana ändringar kan t.ex. avse förändringar av den tekniska lösningen för Tjänsten och/eller Tjänstens design och utformning och kan medföra att vissa funktioner upphör, ändras eller tillkommer och/eller att de tekniska förutsättningarna för åtkomst av Tjänsten ändras. Användaren kommer att informeras om sådana ändringar senast trettio (30) dagar innan en ändring träder i kraft. Vi kommer att lämna dig sådan information via Tjänsten eller via e-post till den e-postadress som tillhandahållits av dig.

 

7. Tillgänglighet

Tjänsten är normalt tillgänglig 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Whenever garanterar dock inte och ansvarar heller inte för att Tjänsten är fri från eventuella fel, förseningar eller avbrott. Whenever förbehåller sig rätten att när som helst tillfälligt avbryta tillhandahållandet av Tjänsten för serviceändamål, t.ex. buggrättningar, underhåll och uppgraderingar.

 

8. Användares ansvar

Användare ansvarar för att dessa har för Tjänsten nödvändiga anslutningar och utrustning, bl.a. en fungerande Internetanslutning och digitala enheter och webbläsare som möjliggör åtkomst till Tjänsten.

Användaren ansvarar för riktigheten i den information som lämnas i samband med registrering och användande av Tjänsten och eventuella Tilläggstjänster. Användare ansvarar för att fortlöpande uppdatera sina och sina Kontaktpersoners kontaktuppgifter så att dessa vid var tid är korrekta. Whenever ansvar inte för eventuella skador som uppkommer på grund av att Användare lämnat felaktiga uppgifter i sin lagrade Information. Användare ansvarar för att personlig och användarspecifik information såsom användaridentitet och lösenord eller andra handlingar, certifikat eller enheter som kan nyttjas för åtkomst till Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig. Om en Användare misstänker att dennes inloggningsinformation kommit till någon obehörigs kännedom eller att kontot på annat sätt missbrukas, är Användaren skyldig att omedelbart meddela Whenever för att begränsa åtkomst till Tjänsten.

Du är ansvarig gentemot oss för all skada som åsamkas oss, eller tredje part, på grund av ditt brott mot detta Avtal, inklusive men ej begränsat till missbruk av Tjänsten i enlighet med punkt 9. Vidare åtar du dig att hålla oss skadeslösa i relation till samtliga krav, kostnader (inklusive rimliga legala kostnader), skador, utlägg, skadestånd och förluster som vi åsamkats på något sätt på grund av dina brott mot detta Avtal eller annan tillämplig lag.

 

9. Användning och missbruk av Tjänsten

Användare ansvarar för sina aktiviteter i Tjänsten. 

Användaren är skyldig att, utöver dessa Villkor, iaktta gällande lagar, regler, myndighetsbeslut samt allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid användningen av Tjänsten. Användare får inte använda Tjänsten på sådant sätt att Whenever eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Användare får således t.ex. inte via Tjänsten hantera Information som gör intrång i tredje parts rättigheter eller som kan uppfattas som stötande eller förargelseväckande såsom t.ex. framställningar med hatiskt, hotfullt eller pornografiskt innehåll eller som uppmanar till våldshandlingar eller hets mot folkgrupp (”Skadlig Information”). Användaren ska tillse att Informationen är fri från virus, trojaner, maskar, eller annan skadlig programvara eller kod, att Informationen är i överenskommet format, samt att Informationen på annat sätt inte kan skada systemet där Tjänsten tillhandahålls eller Tjänsten i övrigt.

För det fall någon Information gör intrång i tredje parts immateriella rättighet samtycker Användaren till att omedelbart ta bort samtliga intrångsgörande delar av sådan Information och hålla oss skadeslösa för samtliga skador, kostnader och utlägg vi ådragit oss som resultat av sådant intrång.  

Om Whenever misstänker att en Användare använder Tjänsten i strid med denna punkt 9 har Whenever rätt att utan föregående meddelande till Användaren radera Skadlig Information, samt rätt att stänga av Tjänsten för Användaren.

 

10. Whenevers ansvar för Tjänsten

Whenever tillhandahåller en teknisk lösning för lagring och förmedling av Information mellan Användaren och Kontaktpersoner, och Whenever ska inte i något avseende ses som rådgivare. Det avtal som ingås mellan Användaren och Whenever är därför endast att bedöma som ett tjänsteavtal avseende tillhandahållande av en teknisk lösning. 

Whenever ansvarar inte för avbrott i tillgängligheten som orsakas av: 

  1. a) fel i Användarens hårdvara/utrustning, anslutande nätverk, Användarens programvara eller fel i programvara som utgör tredjepartsprodukt och som Whenever, trots att Whenever på ett fackmannamässigt sätt försökt åtgärda eller kringgå, ej kan avhjälpa;
  2. b) annan omständighet som Användaren ansvarar för enligt Avtalet;
  3. c) virus eller annat angrepp på säkerheten under förutsättning att Whenever vidtagit skyddsåtgärder på fackmannamässigt sätt; eller
  4. d) beror på ett hinder utanför Whenever kontroll som Whenever inte skäligen kunde förväntats ha räknat med och vars följder Whenever inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (force majeure). Detsamma gäller om underleverantör till Whenever drabbas av sådant hinder.

Whenevers skadeståndsansvar är per kalenderår begränsat till ett belopp som motsvarar årsavgiften för den berörda Tjänsten eller Tilläggstjänsten. 

Whenever ansvarar inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada. Inte heller omfattar vårt ansvar Användarens ersättningsskyldighet gentemot tredje man. Whenever ansvarar inte för förlust av data utom vad avser sådan förlust av data som orsakats av vår eller någon av våra leverantörers försumlighet att utföra avtalade åtaganden om säkerhetskopiering. Ansvarsbegränsningen enligt denna punkt gäller inte om uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger. Part ska, för att inte förlora sin rätt till skadestånd, framställa krav på skadestånd till motpart senast inom sex månader från skadetillfället.

 

11. Behandling av personuppgifter

Som en del av tillhandahållandet av Tjänsten behandlar Whenever personuppgifter och ansvarar för behandlingen av dessa i enlighet med vad som finns beskrivet i vår integritetspolicy, tillgänglig här.

 

12. Uppsägning

Användaren har rätt att när som helst och utan föregående meddelande härom säga upp sitt konto. I sådant fall avslutas Tjänsten för Användaren och Informationen i Tjänsten raderas inom trettio (30) dagar från det att Whenever mottagit Användarens uppsägning. I samband med Tjänstens avslutande upphör även avtalsrelationen mellan Användaren, verifierad Kontaktperson och Whenever. 

Whenever har rätt att stänga av Användarens tillgång till Tjänsten med omedelbar verkan om vi har anledning att tro att Användaren bryter mot Avtalet. 

Vidare förbehåller Whenever sig rätten att, utefter eget godtycke, när som helst modifiera, avbryta eller temporärt eller permanent upphöra med vårt tillhandahållande av Tjänsten med trettio (30) dagars varsel. Användaren accepterar att vi inte ansvarar gentemot denne eller någon tredje part för sådan modifikation, avbrott eller upphörande. Eventuell kostnad för Tjänsten som betalats i förskott kommer att återbetalas till Användaren för den del av Tjänsten som inte har kunnat utnyttjas. Om Tjänsten skulle upphöra permanent kommer Användaren att informeras om detta i god tid och ges möjlighet att ladda ner sin lagrade Information.

 

13. Ångerrätt

Om en Användare tecknar en prenumeration med Whenever, så har denne rätt att ångra sitt köp. Användaren ska då meddela Whenever inom 14 dagar från beställningen. Användaren kan utnyttja sin ångerrätt genom att kontakta oss t.ex. via e-mail eller telefon. Kontaktuppgifter finns längst ner på den här sidan. Mer information gällande distansavtal och ångerrätt finns även att läsa på Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se. Där finns även en blankett du kan använda dig av: https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett

Utebliven betalning godtas inte som utnyttjande av ångerrätt. Whenever förbehåller sig rätten att debitera Användaren för den tid denne har använt Tjänsten.

 

14. Sekretess

Eftersom Informationen kan innehålla viktiga dokument med känsliga uppgifter är det viktigt för oss att Informationen hanteras på ett säkert sätt och att Användare känner sig trygga med att informationen inte hamnar i orätta händer. Whenever kan komma att dela vissa uppgifter om till exempel en Användares eller Kontaktpersons användning av Tjänsten till våra samarbetspartners. Hur det går till finns beskrivet i vår integritetspolicy, tillgänglig här. Whenever ska dock iaktta sekretess beträffande Information som hanteras i Tjänsten och får inte bereda sig tillgång till innehåll eller lämna ut sådana dokument till obehöriga personer. Vi eller våra samarbetspartners har alltså inte något intresse av själva innehållet i den Information som Användare laddar upp (det kan lika gärna vara mormors kakrecept eller ens testamente), och det finns flertalet tekniska skyddsspärrar som förhindrar obehörig tillgång till Informationen. 

Whenever förbehåller sig dock rätten att lämna ut Information eller andra uppgifter som Whenever är skyldigt att avslöja eller lämna ut på grund av myndighetsbeslut. 

Whenever tar inget ansvar hur Kontaktpersoner hanterar Informationen som Användaren lämnar efter sig.

 

15. Immateriella Rättigheter

Samtliga rättigheter, innefattande men inte uteslutande alla immateriella rättigheter, till Tjänsten inklusive den tekniska lösningen och eventuellt innehåll däri som Whenever tillhandahåller tillkommer Whenever eller dess rättighetsinnehavare och är skyddat enligt lag. Äganderätten till all Information tillhör Användaren, eller den tredje part som har immateriell äganderätt till sådan Information.

 

16. Övrigt

Whenever förbehåller sig rätten att när som helst ändra och/eller göra tillägg i Villkoren och/eller de särskilda villkoren för eventuella Tilläggstjänster. Villkorsändringar ska meddelas Användare via Tjänsten senast trettio (30) dagar innan ändringen träder i kraft. Whenever har dock alltid rätt att omedelbart vidta sådana ändringar och tillägg som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Användare får inte överlåta detta Avtal, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal. Whenever har rätt att utan Användares samtycke eller meddelande därom helt eller delvis överlåta detta Avtal, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal.

Whenever har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina åtaganden enligt Avtalet.

Avtalet regleras av svensk lag. Vid tvist som rör tolkning eller tillämpning av Avtalet ska Whenever och Användaren i första hand försöka komma överens. I andra hand kan du välja att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”) och i sista hand ska tvister prövas av allmän domstol varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

 

17. Om villkoren

Detta dokument innehåller information rörande Tjänsten som tillhandahålls av Whenever AB, organisationsnummer 559071–3524 och adress Brahegatan 17, lgh 1402, 114 37 Stockholm (”Whenever” “vi” eller “oss”). Dessa villkor avser Whenevers lösning (”Tjänsten”) som tillhandahålls av Whenever.

 

__________________________

 

KONTAKTUPPGIFTER

Whenever AB

info@whenever.se